Anvisad elleverantör

Kvänumbygdens Energi ekonomisk förening äger och driver elnät i ett geografiskt område. Inom detta område svarar föreningen för ett fungerande elnät så överföring av el kan ske till de kunder som är anslutna till elnätet samt för utbyggnad, anslutning och underhåll m m.

Varje kund som är ansluten till elnätet måste ha en elleverantör som då också påtar sig ansvaret att leverera den mängd el som kunden förbrukar, kunden väljer elleverantör. De kunder som inte valt elleverantör hänvisas till nätägarens anvisningsleverantör. Kvänum Energi AB är anvisningsleverantör till Kvänumbygdens Energi ek. för.

© 2021  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram